Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De WWFT is niet van toepassing op familie- en erfrecht.

Onderzoek
Schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld bij in het buitenland woonachtige politieke prominenten.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moeten doen, als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht
Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties ongebruikelijk zijn of te maken zouden kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Dat geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet over de melding informeren.

Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties € 15.000 of meer in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van € 15.000 of meer. En tot slot moeten wij ook melden, als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt € 15.000 of meer in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank.

Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht
De wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken. Alleen bij het verzorgen van eenvoudige aangiften Inkomsten belasting en aangiften Erfbelasting hebben wij in geval van ongebruikelijke transacties wel een meldingsplicht.

Wij accepteren maximaal € 500 in contanten
Ons kantoor beperkt de beroepsregels over transacties waarbij contant geld aan de orde is tot maximaal € 500,–. Heeft u een transactie waar meer dan € 500 maar minder dan € 15.000 bij betrokken is, neem dan vooraf contact op met ons kantoor.

Heeft u vragen over cliëntenonderzoek en meldingsplicht?

Neem contact op met Notariaat Meijer. Doordeweeks bereikbaar tussen 08.30 en 17.00